خدمات پكيج


 

*خدمات پكيج*

عيب يابي،تعميرات و سرويس انواع پكيج از جمله پكيج ديواري بوتان و ايران رادياتور در تهران در اسرع وقت انجام ميشود.لطفا تماس بگيريد

شمار تماس شركت تعمير پكيج با سابقه زياد و تكنسين با تجربه از سال 1386

02188746136   -    09104958195
تعميرات پكيج در تهران

فاصله ما با شما تنها يك تماس است

تعميركار انواع پكيج از جمله پكيج ديواري بوتان


تعرفه مناسب

تعمير پكيج
تعميرات پكيج
سرويس پكيج
تعميركار پكيج
تعمير پكيج ديواري بوتان
تعميرات پكيج ديواري بوتان
تعميركار پكيج ديواري بوتان

سرويس پكيج ديواري بوتان
تعمي پكيج بوتان
تعميرات پكيج بوتان
تعميركار پكيج بوتان
سرويس پكيج بوتان

خدمات تضميني
تعمير پكيج ديواري ايران رادياتور
تعميرات پكيج ديواري ايران رادياتور
تعميركار پكيج ديواري ايران رادياتور
سرويس پكيج ديواري ايران رادياتور

تعمير پكيج ايران رادياتور
تعميرات پكيج ايران رادياتور
تعميركار پكيج ايران رادياتور
سرويس پكيج ايران رادياتور

دقت زياد

تعمير چيلر
تعميرات چيلر
نگهداري چيلر
تعميركار چيلر
سرويس چيلر

سرويس انواع پكيج از جمله پكيج ديواري بوتان

تعمير چيلر جذبي
تعمير چيلر تراكمي
تعميرات چيلر جذبي
تعميرات چيلر تراكمي
تعميركار چيلر جذبي
تعميركار چيلر تراكمي